Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben honlapunk látógatóját (Önt), valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, cégünk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk:

  1. Alapvetéseink az adatkezelésünkkel kapcsolatban:

–           a jogszerűen, tisztességesen és átláthatóan kezeljük azokat

–           meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és csak a céllal összeegyeztethető módon használjuk fel

–           csak a szükséges adatokat gyűjtjük, amely az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak

–           az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük azokat

–           a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható

–           megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő bizalmasságát és biztonságát, azokat megóvjuk mindenféle jogellenes, visszaélésszerű használattal szemben.

  1. A vállalkozás adatai:

Név: Wood World Design Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető: Radák Tibor Ferenc

Székhely: 7500 Nagyatád, Liget utca 3.

Telephely: 7500 Nagyatád Iparipark 2707/7 Hrsz Szabadság Utca 44

postafiók: 7500 Nagyatád, Liget utca 3.

Telefonszám: +36-30-341-0090

E-mail: kapcsolat.wwd@gmail.com

Főtevékenység: „3102 Konyhabútorgyártás”

Adószám: 27470451-2-14

Cégjegyzékszám/azonosító: 14-09-318729

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A webhelyszolgáltató, neve címe és elérhetősége megegyezik a már feltüntetett vállalkozás adataival.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a kapcsolat.wwd@gmail.com  e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az általunk kezelt adatok:

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha érdeklődni szeretnének az oldalon, amit valamennyi megadott elérhetőségünkön megtehetnek, amit lehetséges kapcsolattartás céljából, legalább 20 napig megadott adatait megőrizzük. E határidő automatikusan meghosszabbodik, ha érdeklődő ügyfélként a szolgáltatásunkat szeretné igénybe venni. Ez esetben a szolgáltatás nyújtásáig és a vállalkozói tevékenység kifejtésének végéig – mű elkészítéséig – őrizzük meg adatait, szintén kapcsolattartás céljából.

III. Sütik (Cookie-k):

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Microsoft Edge, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük, és frissítjük jelen tájékoztatónkban.

Vállalkozásunk folyamatos fejlesztése, miatt jelenlegi weboldalunk nem rendelkezik olyan sütikkel, amelyeket a felhasználónak külön hozzájárulását kellene adnia.

rendszer sütik: hozzájárulást nem igényelnek, ezek a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélésmegelőzésére szolgál, melynek célja a honlap működésének biztosítása és az érvényessége a böngészői munkamenet befejezéséig (bezárásáig) tart.

  1. A honlapunk adatkezelésével kapcsolatos további tudnivalók:

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a cégünkkel kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy cégünk rendszerét támadja, az adott látogató (ha megadta valamilyen formában kapcsolattartás, szolgáltatás igénybevétel céljából), adatait haladéktalanul töröljük, de indokolt esetben megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

  1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbíthatunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

  1. Mit kell tudni a nyereményjátékokról, promóciókról?

Cégünk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, promóciókat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzatáról minden esetben, ésszerű határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

VII. További adatkezelési kérdésekről:

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető maximálisan biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

VIII. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

–           tájékoztatást kérhet,

–           kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

–           tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

–           bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

–           a          felügyelő         hatóságnál       panaszt                        tehet, illetve eljárást    kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

–           Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

–           Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

–           Telefon: +36 (1) 391-1400

–           Fax: +36 (1) 391-1410

–           E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

–           Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk feldolgozott

–           adatairól,

–           azok forrásáról,

–           az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

–           időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

–           az        adatfeldolgozóink       nevéről,           címéről            és         az        adatkezeléssel             összefüggő tevékenységükről,

–           adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, illetve

–           az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg cégünket.

  1. Alkalmazott és irányadó hatályos jogszabályok a tevékenységünkre a következőek:

–           a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

–           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

–           a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

–           az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

–           a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

–           a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

–           a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

–           az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

  1. Záró Rész:

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele ezen a felületen történik.

Kelt: Nagyatád 2024.05.14.