Általános Szerződési Feltételek

1. A Bevezető rendelkezések

Az Eladó adatai:

Cégnév: Wood World Design Kft Adószám: 27470451-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-318729

Székhely: 7500 Nagyatád Liget utca 3.

Nyilvántartásba vevő Hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Email: kapcsolat.wwd@gmail.com

Telefon: +36 30 3410090 

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:00 továbbiakban: „Eladó”

 • Az Eladónak bármikor jogában áll az ÁSZF módosítása, a módosított ÁSZF-et minden esetben megküldi partnereinek ésvevőinek, vagy azt az ÁSZF pontjában említett Honlapon közzéteszi. A módosított ÁSZF a partnernek közvetlenül történő megküldésétől, illetve a közzétételtől érvényes és hatályos. Az Eladó részére leadott minden rendelés lezárásának időpontjában érvényben lévő ÁSZF érvényes. Érvényesített rendelés esetén az Ügyfél elfogadja és betartja az ÁSZF rendelkezéseit.

2. Az ÁSZF hatálya

Személyi hatály

Az Eladó által alkalmazott ÁSZF hatálya az Eladón túl kiterjed mindazon vevőire és üzleti partnereire (függetlenül attól, hogy természetes személyként vagy jogi személyként, végfelhasználói vagy viszonteladói minőségben járnak el), akik az Eladótól árut rendelnek, vagy az Eladótól szolgáltatást vesznek igénybe (a továbbiakban: „Vevő”).

Tárgyi hatály

Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed valamennyi olyan jogviszonyra, melyben Eladó terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt.

Időbeli hatály

A jelen ÁSZF 1. számú Módosítása 2024. Február hónap 1. napjától hatályos. Az ÁSZF módosítására a bevezető rendelkezések szabályai az irányadók.

3. Eladó tevékenysége

Eladó bútoripari termékeket-konyha bútor , egyéb bútor , beltéri ajtó- együttesen: „Termék” vagy

„Termékek” – forgalmaz és kiegészítő szolgáltatásokat nyújt Vevői részére. Az Eladó a kereskedelmi tevékenysége elősegítése érdekében a www.woodworlddesign.hu weboldalt („Honlap”) üzemelteti.

4. Regisztráció

 • Az Eladó kizárólag olyan Vevő részére értékesít árut, illetve nyújt szolgáltatást, aki az Eladó által rendszeresítettregisztrációs nyomtatványon vagy a Honlapon megjelenő regisztrációs felületen előzetesen közölte az Eladó által kértadatait, illetve az adatkezeléshez hozzájárult. A jelen pont szerinti nyomtatvány Eladó részére történő megküldésével Vevőfelelősséget vállal az általa megadott adatok hitelességéért és azok valóságának való megfeleléséért. A regisztrációs nyomtatvány kitöltése és megküldése az Eladóval nem hoz létre jogviszonyt, továbbá sem az Eladó sem a Vevő részéről nem keletkeztet egyéb kötelezettséget az ÁSZF szerinti megrendelés hiányában.
 • A regisztrációs nyomtatvány hiányos kitöltéséből, valamint a téves adatok megadásából eredő károkért az Eladó nem tartozik helytállni. Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve az abból fakadó esetleges károkért. Lezárt Rendelést érintő vevőadatokmódosítását az Eladó központi e-mail címére (rendeles@nettfront.hu) küldött üzenet formájában szükséges jelezni azzal,hogy módosításra abban az esetben van lehetőség, ha az Eladó a Lezárt Rendelés teljesítését még nem kezdte meg.
 • A Vevő folyamatban lévő megrendelés esetén köteles az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul közölni Eladóval, azzal, hogy az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. Amennyiben feltételezhető, hogy a Vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve a Vevő azokat nem pontosítja a megjelölt határidőben, úgy az Eladó a megrendelés teljesítését jogosult megtagadni. Amennyiben a megrendelés már lezárásra került, Eladó jogosult a megrendelés teljesítésétől azonnali hatállyal elállni és amennyiben a vételár megfizetéséremár sor került, úgy 5 munkanapon belül köteles azt A vételár visszatérítésén túl a Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagy egyéb költségei (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a bankköltséget) megfizetését az Eladótól nem követelheti.

5. Megrendelés

 • A jelen ÁSZF, illetve az egymással kötött egyedi szerződés alapján az Eladó a Termék tulajdonát a Vevőre ruházza és a Terméket a Vevő birtokába bocsátja vagy részére szolgáltatást nyújt, míg Vevő köteles a vételárat, illetve a szolgáltatás ellenértékét megfizetni és a Terméket átvenni vagy a szolgáltatás teljesítését
 • Eladó kizárólag azon megrendeléseket teljesíti, amelyek az erre a célra rendszeresített megrendelőlapon vagy a Honlap vonatkozó felületének használatával kerülnek előterjesztésre.
 • Az Eladó által a Honlapon vagy egyéb módon megadott listaár az adókat és egyéb közterheket – az ÁFA kivételével – tartalmazza. A listaár a szállítási és egyéb járulékos költségeket nem tartalmazza. Az Eladó jogosult a Vevő részére a listaárat euró összegben megadni.
 • Az Eladó által bármely felületen közzétett árak tájékoztató jellegűek, az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek.
 •  
 • A megrendelés beérkezésének, az Eladó rendszerében megjelenő értesítés időpontja tekintendő. Ezen idő után a Vevő a megrendelését nem módosíthatja.
 • Az Eladó a Honlapon és email útján beérkező megrendeléseket megvizsgálja és visszajelzést küld arról, hogy
 • a Termék, illetve annak megadott mennyisége elérhető-e, illetve annak gyártása lehetséges-e,
 • megadja a Termékek nettó árát és annak Áfa tartalmát,
 • megjelöli a megrendelésre vonatkozó egyéb információkat,
 • a megrendelés szenved-e egyéb hibában (ide nem értve a megjegyzés mezőbe írt egyéb információkat).
 • Eladó a beérkezett megrendelések teljesítését vételárelőleg megfizetésétől teheti függővé azzal, hogy a vételárelőleg összegéről és a fizetési határidőről a Vevőt tájékoztatni köteles. Eladót nem terheli felelősség a jelen pontban említett ellenőrzés elmaradásából adódó károk tekintetében.
 • A Vevő az Eladó által küldött visszaigazolás tartalmát köteles ellenőrizni.
 • Amennyiben az Eladó a megrendelést visszaigazolta, úgy a rendelés lezárul („Lezárt Rendelés”). A Lezárt Rendelés hozzalétre a Termék adásvételére vonatkozó jogviszonyt az Eladó és a Vevő között azzal, hogy a megjegyzések rovatba írt információ nem válik a felek közötti szerződés részére az Eladó ellenkező nyilatkozata hiányában.
 • A Lezárt Rendelés esetén a Vevő által közölt elállás kizárólag abban az esetben hatályosul, amennyiben a Vevő megfizeti az Eladó részére a megrendelt Termék gyártásának azon költségét, amely az elállás közlésének napjáig felmerült. Az Eladó a Termék gyártásával összefüggésben felmerült költségét az elállásra vonatkozó nyilatkozat közlésétől számított 5 munkanapon belül közli.
 • Eladó Lezárt Rendelés alapján is kizárólag abban az esetben köteles teljesítés megkezdeni, amennyiben:
  • Vevő a pont szerint regisztrált és a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadta,
  • az Eladó felé nem áll fenn lejárt tartozása,
  • amennyiben Eladó vételárelőleg megfizetésétől tette függővé a megrendelés teljesítését, a vételárelőleget a Vevő megfizette
 • Eladót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli a Vevő által a megrendelés során tévesen megadott adatok folyamán fellépő károk tekintetében.
 •  
 • Az Eladó nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Honlapon közzétett katalógusban szereplő Termékeket folyamatosan készleten tartja, illetve azokat kérésre utángyártja.
 • Eladó jogosult a Vevő által megküldött megrendelés – független annak fentebb leírt feldolgozottsági státuszától –teljesítését megtagadni, amennyiben annak gyanúja vagy vélelme merül fel, hogy a Vevő a Terméket az Eladó-Vevő viszonyában fennálló beszerzési ár (azaz a számlán szereplő ár) alatt értékesíti vagy a múltban – időbeli korlát nélkül – értékesítette (2005. évi CLXIV. törvény 7. § (2) bekezdésének i) pontja), azt gazdasági erőfölénnyel visszaélés érdekébenhasználja vagy használta fel (ideértve különösön: felfaló árazás gyakorlatának alkalmazása), azzal egyéb tisztességtelen piaci magatartást folytat vagy folytatott, illetve a megrendelés teljesítése az Eladó jogos gazdasági érdekét egyéb módon sérti.

6. Megrendelések teljesítése, szállítás, átadás-átvétel

 • A Termékek kiszállítására, illetve átadására Lezárt Rendelés alapján kerül A szállítás, illetve az átvétel pontos időpontjáról az Eladó a Vevőt telefonon és/vagy az általa megadott email elérhetőségen tájékoztatja.
 • Vevő legkésőbb a szállítás napját megelőző munkanapon köteles tájékoztatni az Eladót arról, ha az Eladó által jelzett időpontban a Terméket nem tudja átvenni. Amennyiben a jelen pontban említett tájékoztatás elmarad és a Vevő a megjelölt időpontban nem veszi át a Termékeket, úgy az Eladó a sikertelen kézbesítéssel összefüggésben felmerült költségeket aVevővel szemben érvényesítheti, illetve személyes átvétel esetén a tárolás díját felszámíthatja.
 • A jelen pontban jelzett kivétellel a Termékek átvételének igazolása a Termék tételes átadás-átvétele nélkül, a szállítóokmány aláírásával történik. Tételes átvizsgálásra a Vevő előzetes kérése alapján van lehetőség azzal, hogy a tételes ellenőrzés felételeit a Vevőnek kell biztosítania és azt Vevőnek kell elvégeznie.
 • A Termékek szállításának költségét a Vevő
 • Az Eladó a Termékeket megrendelésenként szállítja a Vevő részére. Lezárt Rendelések esetén a Vevő nem kérheti azt, hogy több megrendelést egy időpontba szállítson az Eladó.
 • Amennyiben a Vevő több Terméket rendel meg egy alkalommal és egyes Termékek gyártási ideje hosszabb, úgy a szállítási idő ezen hosszabb időtartamhoz igazodik.
 • Eladót nem terheli felelősség a szállítási határidő elmulasztásából adódó károk és költségek tekintetében, azonban a Vevőt a késedelem tényéről értesíteni köteles.
 • Vevő köteles a kiszállítást vagy átvételt követően a Terméket teljeskörűen átvizsgálni. A mennyiségi jellegű kifogásokatVevő a kiszállítást vagy átvételt követő 48 órán belül köteles bejelenteni az ÁSZF pontjában meghatározott módon.
 • Vevő köteles a Terméket a kiszállításkor átvenni vagy Eladó raktárából felvenni és az átvétel módját előzetesen közölni.
 •  

7. Számlázás és a vételár megfizetése

 • Eladó a számlát a megrendelés teljesítésekor, azaz a Termékek átadását követően, elektronikus úton bocsátja a Vevő rendelkezésére. 
 • A Vevő a számlázási adatokat az ÁSZF 10. pontjában említett rendelés lezárásáig jogosult módosítani.
 • Amennyiben a Vevő vételárelőleg fizetésére köteles, úgy Eladó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint gondoskodik az előlegszámla kibocsátásáról. Eladó a számlát ebben az esetben is a Vevőnek a regisztrációs nyomtatványon megadott email címére küldi meg.
 • Amennyiben az Eladó a listaárat euró összegben adta meg, úgy a Vevőnek a Rendelés Lezárása előtt közölt kérésére az Eladó a számláját euróban állítja ki és a Vevő az ellenértéket is euróban köteles megfizetni az Eladó euró devizanembenvezetett pénzforgalmi számlájára. Abban az esetben, ha az Eladó a listaárat euró összegben adta meg és a Vevő a Rendelés Lezárása előtt nem kérte a számla euró devizanemben történő kiállítását, úgy az Eladó a számláján a Termékek euróban számolt ellenértékét a Magyar Nemzeti Banknak a számla kiállításának napján irányadó középárfolyamán tünteti fel forintösszegben.

8. Jótállás, szavatosság

 • Az ÁSZF-ben rögzített kivételektől eltekintve Eladó szavatosságára és jótállására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. ) Korm.rendeletben meghatározott rendelkezések az irányadók.
 • A 1. pontban foglaltakra tekintettel amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy a teljesítéstől számított 1 éves időtartamon belül érvényesítheti a jótállással összefüggő jogait.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen beszerelés
 • rendeltetésellenes használat,
 • a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás

9. Panaszkezelés

 • Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag:
 • a Termékekkel kapcsolatos mennyiségi, minőségi kifogás,
 • a Rendelés folyamatával kapcsolatos kérdés, probléma,
 • a kiszállítással kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. teljesítési idő),
 • a kiszállított Termékekre vonatkozó észrevétel, probléma (minőség, csomagolás)
 • Amennyiben a panasz Termékkel kapcsolatos, úgy a Termék beazonosításához a Vevőnek a panaszban meg kell jelölnie a Termékre vonatkozó számla számát és a rendelésszámot és ahhoz a kifogásolt hibát ábrázoló fényképfelvételt kell csatolnia.
 • Az Eladó a panaszt a beérkezéstől számított 48 órán belül megvizsgálja és a Vevő részére tájékoztatást ad álláspontjáról. Az Eladó a válaszát a Vevő által a regisztráció során megadott email címre küldi meg.
 • Az Eladó viszonteladó által értékesített Termékkel kapcsolatos panaszok kezelésére nem vállal kötelezettséget. Amennyiben viszonteladó által értékesített Termékkel kapcsolatban érkezik jelzés az Eladóhoz, úgy az Eladó azzal kapcsolatban kizárólag abban az esetben ad tájékoztatást, ha a viszonteladó a szükséges adatokat rendelkezésére bocsátja.
 • Amennyiben az Eladó a panasz kérdésében nem tud egyértelműen állást foglalni a Vevő által közölt adatok és dokumentumok alapján, úgy az Eladó felszólíthatja a Vevőt arra, hogy további vizsgálat érdekében a Terméket küldje meg részére. A Termék visszaküldése közvetlenül az Eladó részére történik amennyiben azt Eladó értékesítette. Amennyiben a Terméket viszonteladó értékesítette és Eladó közreműködik a panasz kivizsgálásában, úgy a Termék visszaküldése a viszonteladón keresztül történik.
 • Eladó a 9.6. pontban jelzett eset helyett a Vevő engedélye esetén előzetesen egyeztetett időpontban a Terméket a felhasználás helyszínén is megvizsgálhatja.
 • A Termékre vonatkozó elfogadott panasz esetén az Eladó a Vevő választása szerint a Termék kijavítását vagy kicserélését biztosítja. Azonban, ha az igény teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára – a másik igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget okozna, akkor az eset összes körülményét (ideértve a hibátlan állapotbanképviselt értéket és a szerződésszegés súlyát) mérlegelve az Eladó a csereigény teljesítése helyett választhatja a javítást.

10. A Felek együttműködése, bírósági kikötés

 • Az Eladó és a Vevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármelyikük általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre az Eladó és a Vevő a jelen ÁSZF-ből eredő, a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében alávetikmagukat a Nagyatádi Bíróság kizárólagos illetékességének.
 • Vevő vitás helyzet, illetve az Eladóval szemben támasztott követelés esetén sem sértheti az Eladó üzleti hírnevét, harmadik személyek irányába nem tehet olyan közléseket, amelyek az Eladó üzleti érdekeit sérthetik vagy veszélyeztethetik.
 •  

11. Egyéb rendelkezések

 • A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, az Eladó és a Vevő között, a korábbi üzletikapcsolatukban kialakult szokás és Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
 • A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló évi
 1. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Az Eladó jogosult az ÁSZF feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás nélkül és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani, visszavonni. Jogosult továbbá a Termékek árát és a kiszállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások közlés, illetve a közzététel időpontjától hatályosak. Lezárt Rendelésre a lezárás időpontjában érvényben lévő ÁSZF az érvényes.